PROIECT LEGEA CAPITALEI

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al Capitalei României, denumita in continuare capitala, organizarea si funcționarea acesteia și a autorităților administrației publice constituie la nivelul său ca unitate administrativ –  teritoriala și a subdiviziunilor administrativ teritoriale competente.

(2) Delimitarea teritorială a capitalei este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. (1) Capitala României este Municipiul București.

(2) Stema capitalei este cea prevăzută în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta lege.

(3)Municipiul București este organizat in 9 subdiviziuni administrativ – teritoriale, denumite sectoare.

(4) Delimitarea teritoriala a celor 9 subdiviziuni administrativ teritoriale este prevăzută în anexa numărul 3 care face parte integrantă din prezenta lege.

(5) Municipiul București este unitate administrativ teritorială în care se exercită autonomia locală, se organizează si funcționează autorități ale administrației publice locale.

(6)Municipiul București este persoană juridică de  drept public, cu personalitate juridică deplină și patrimoniu propriu

(7) Municipiul București este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile teritoriale de trezorerie, precum și la unitățile bancare.

(8) Municipiul București este titular al drepturilor si obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public si privat precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.

(9) Sectoarele Municipiului București sunt subdiviziuni – administrativ teritoriale, fără personalitate juridică.

CAPITOLUL II

Administrația Publică a Municipiului București

 

Art. 3 –(1) Autoritățile Administrației Publice Locale din Municipiul București prin care se realizează autonomia locala sunt: Consiliul General al Municipiului București ca autoritate deliberativă, Primarul General și Viceprimarii Generali ai Municipiului București ca autorități executive.

(2)Primarul General al Municipiul București este ales în condițiile legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale republicata cu modificările si completările ulterioare.

(3) Viceprimarii Generali ai Municipiului București sunt aleși din rândul consilierilor in condițiile prezentei legi. La nivelul Municipiului București se aleg 11 viceprimari corespunzători fiecărui sector al Municipiului București, precum și cei doi Viceprimari Generali aleși din Consiliul General al Municipiului București.

(4)Raporturile dintre autoritățile administrației publice locale de la nivelul unității administrativ teritoriale și autoritățile publice locale de la nivelul subdiviziunilor administrativ teritoriale se bazează pe principiile subordonării, legalității, responsabilității și solidarității în rezolvarea problemelor capitalei.

 

SECTIUNEA 1

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Art.4.-(1)Consiliul General al Municipiului București se constituie, funcționează și poate fi dizolvat în condițiile prevăzute de dispozițiile prezentei legi.

(2)Consiliul General al Municipiului București este compus din 55  consilieri.

(3)Alegerea consilierilor municipali se face prin vot direct.

Art.5.-(1) Constituirea Consiliului General al Municipiului București se face în termen de 20 de  zile de la data desfășurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art.38 din Legea nr.334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată. Convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședința de constituire se face de către prefectul capitalei. La ședința de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sau legal, precum și primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(2)Ședința este legal constituită dacă participă majoritatea consilierilor aleși.În cazul în care nu se poate asigura aceasta majoritate, ședința se va organiza în aceleași condiții, peste 3 zile, la convocarea prefectului capitalei. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o noua convocare de către prefectul, peste alte 3 zile , in aceleași condiții.

(3)În situația în care Consiliul General al Municipiului București nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absentei fără motive temeinice a consilierilor, prefectul capitalei va declara vacante prin ordin, locurile consilierilor aleși care au lipsit nemotivat de la una din cele 3 convocări anterioare. Consilierii aleși care au absentat nemotivat vor fi înlocuiți de consilierii supleanți din lisa partidului din care făcea parte respectivii consilieri.

(4)Ordinul Prefectului Capitalei prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Instanța este obligată să se pronunțe în motivare de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației. Hotărârea instanței este definitiva și irevocabilă.

(5)Absența consilierilor de la ședința de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezența acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră.

Art. 6 – (1) Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârsta consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.

(2) Pentru validarea mandatelor, consiliul alege prin vot deschis dintre membrii lui, pe întreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri. Comisia propune Consiliului General al Municipiului București validarea în ședința  de constituire a acesteia.

(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier și propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.

(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai dacă alegerea consilierului s-a făcut prin frauda electorala, constatata în condițiile legii 67/2004 republicată cu modificările si completările ulterioare.

(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participa la vot.

Art. 7. – (1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.

(2) Instanța de contencios administrativ se pronunță în cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează iar hotărârea primei instanțe este definitivă si irevocabilă.

Art. 8. (1) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în fata consiliului următorul jurământ în limba romana: ” Jur să respect Constituția și Legile Țarii și să fac cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

(2)Consilierii  care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept.

(3) Jurământul poate fi depus și fără formula religioasa.

Art. 9. – În cazul în care consilierul declarat ales renunță la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, locul devine vacant. Pe locul rămas vacant, urmează să fie promovat cel care urmează din lista de supleanți a partidului din care provine consiliul respectiv.

Art.10.-(1) După validare în ședința de constituire, consilierii depun jurământul prevăzut la art.8.

(2)Consiliul se declara legal constituit, daca majoritatea consilierilor validați au depus jurământul. Constituirea consiliului se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorității consilierilor validați.

Art.11-(1)Ședințele Consiliului General al  Municipal și Consiliului de sector sunt conduse (după constituire) de Primarul General și respectiv primarul de sector.

(2) Consilierul ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor, prin votul majorității consilierilor în funcție.

Art. 12. – (1) Consiliul General al Municipiului București exercită,  în principal, următoarele atribuiții:

 1. alege, din rândul consilierilor, viceprimarii Municipiului București, la propunerea Primarului General;
 2. aprobă regulamentul de organizare și funcționare al consiliului la propunerea Primarului General;
 3. aprobă studii, prognoze și programe de dezvoltare economică – socială, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională și zonală, în condițiile legii;
 4. aprobă bugetul general, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar, stabilește impozite și taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii;
 5. aprobă bugetele sectoarelor, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare de la nivelul sectoarelor, aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar de la nivelul sectoarelor;
 6. aprobă la propunerea Primarului General, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționareale aparatului de specialitate și ale serviciilor publice de interes general. Aprobă organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor subordonate Consiliului Municipiului București;
 7. administrează, în condițiile legii, bunurile proprietate publică sau privată ale Municipiului București;
 8. hotărăște la propunerea Primarului General cu privire la concesionarea sau închirieree serviciilor publice de sub autoritatea sa, în condițiile legii;
 9. înființează la propunerea Primarului General instituții, societăți comerciale și servicii publice , instituite cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare și funcționare pentru instituțiile și serviciile publice, precum și pentru societățile comerciale pe care le înființează sau care se afla sub autoritatea sa;
 10. aprobă la propunerea Primarului General în condițiile legii, planurile urbanistice generale, zonale și de detaliu ale Municipiului București, aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes general și sectorial și asigură condițiile necesare pentru realizarea lor, în concordanță cu prevederile Planului Urbanistic General al municipiului București și ale regulamentului aferent;
 11. contribuie la organizarea activităților științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement;
 12. contribuie la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea politiei locale si propune masuri de îmbunătățire a acesteia;
 13. acționează pentru protecția și refacerea mediului, în scopul cresterii calității vieții, contribuie la protecția, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectura, a parcurilor și a rezervațiilor naturale;
 14. contribuie la reanalizarea măsurilor de protecție și asistență socială, asigură protecția drepturilor copilului, potrivit legislației în vigoare, aprobă criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale, înființează și asigură funcționarea unor instituții de binefacere de interes general și sectorial;
 15. înființează și organizează târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracție, baze sportive și asigura buna funcționare a acestora;
 16. hotărăște în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu autorități ale administrației publice locale din tara sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
 17. hotărăște în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri, sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public local;
 18. asigură libertatea comerțului și încurajează libera inițiativă,în condițiile legii;
 19. sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;
 20. asigură și verifică desfășurarea activităților pentru îndeplinirea hotărârilor consiliului municipal precum și modul în care sunt realizate obiectivele de investiții pe teritoriul Municipiului București.

(2) Hotărârile Consiliului General al Municipiului București sunt obligatorii.

(3) Consiliul General al Municipiului București dispune de un aparat propriu care asigură lucrările de secretariat și documentare juridica a lucrărilor și a activității proprii. Numărul angajaților aparatului propriu precum și organigrama acestuia se vor stabili prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Municipiului București care adoptă, în prima ședința de după ședința de constituire a acestuia.

 

 

SECTIUNEA 2

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Art.13.-(1) Primarul Municipiului București este autoritatea executiva pe o perioada de 4 ani.

(2)Viceprimarii sunt aleși cu votul majorității consiliilor in funcție, din rândul membrilor acestora.

(3)Schimbarea din funcție a viceprimarilor se poate face de Consiliul General prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție, la propunerea Primarului General sau a 1/3 din numărul consilierilor aleși.

(4)Pe durata mandatului, primarul și viceprimarii primesc o îndemnizație lunara, ca unica formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției de primar, respectiv de viceprimar, și care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul și viceprimarii nu beneficiază de sporuri de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege.

(5)Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite.

(6)Pe durata exercitării mandatului, viceprimarii își păstrează statutul de consilier fără a beneficia de îndemnizația aferentă acestui statut.

Art.14-(1) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor, în camera de consiliu a Tribunalului București, de către un judecător desemnat de președintele tribunalului, după îndeplinirea prevederilor art.38 din Legea nr.334/2006, republicată.

(2)Invalidarea alegerii primarului se poate pronunța în cazurile prevăzute la art.38 alin (4) din Legea nr. 334/2006  republicată.

Art.15.-(1)Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoștința prefectului și se prezintă în ședința de constituire a Consiliului Municipiului București sau, după caz, într-o ședință extraordinară, de către un judecător desemnat de președintele Tribunalului București.

(2)În caz de invalidare a alegerii Primarului General, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maxim 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătorești, în condițiile legii.

Art.16.-(1) Primarul depune în fata consiliului jurământul prevăzut la art.8

(2)Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

Art.17.-(1) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publica.

(2)Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Municipiului București, dispune masuri necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului.

(3)Pentru punerea în aplicare a activităților date în  competența sa prin actele normative prevăzute în aliniatul nr. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

(4)Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale, în condițiile legii. Compartimentele funcționale ale acestuia sunt încadrate cu funcționari publici și personal contractual.

(5) Primarul General coordonează serviciile publice locale, numește, sancționează si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publicele interes local.

ART.18.-(1)Primarul reprezintă unitatea administrativ- teritoriala in relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori străine, precum și cu justiția.

(2)Semnalul distinctiv al primarului este eșarfa în culorile drapeului național al României pe care este aplicata stema Municipiului București.

(3)Eșarfa va fi purtată, în mod obligatoriu la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor.

(4)Modelul eșarfei se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art.19.- (1) Primarul îndeplineșteurmătoarele categorii principale de atribuții:

a)atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;

b)atribuții referitoare la relația cu Consiliul General al Municipiului București;

c)atribuții referitoare la bugetul local;

d)atribuțiiprivind serviciile publice asigurate cetățenilor;

e)atribuții referitoare la relația cu viceprimarii Municipiului București.

(2)În temeiul alin.(1) lit. (a), primarul îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului. Primarul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la aliniatul (1)lit.(b) Primarul General al Municipiului București are următoareleobligații:

a)prezintă consiliului, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

b)prezintă, la solicitarea consiliului, alte rapoarte și informării;

c)elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului București și le supune aprobării consiliului;

(4)În exercitarea atribuțiilorprevăzute la aliniatul (1), lit.b) Primarul General:

a) exercită funcția de ordonator principal de credite;

b)întocmește și prezintă proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului MunicipiuluiBucurești;

c)inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titulaturi de valoare în numele Municipiului București;

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrarea fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial.

(5)În exercitarea atribuțiilorprevăzute la aliniatul 1, lit.d) Primarul General al Municipiului București;

a)coordonează realizarea serviciilor publice de interes general prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes general;

b) ia masuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

c) ia masuri pentru organizarea exercitării și executarea în concret a activităților din următoarele domenii:

1. educație

2. servicii sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

3. sănătate;

4. cultura;

5. tineret;

6. sport și turism;

7. ordine publică;

8. situații de urgentă;

9. protecție și refacere mediului;

10. conservare, restaurare și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;

11. dezvoltarea urbană;

12. evidența persoanelor;

13. poduri și drumuri publice;

14. servicii comunitare de utilitate publică: alimentarea cu apă, gaz natural, canalizare, salubritate, energie termica, iluminat public și transport public local, după caz;

15. servicii de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;

16. locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

17. punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza Municipiului București;

18. alte servicii publice stabilite prin lege;

d) ia măsuri pentru inventarierea bunurilor din patrimoniul public și privat al Municipiului București;

e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz a raporturilor de muncă, încondițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate;

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative,

h) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare confirmării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare european în domeniul protecției mediului gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor;

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin(1) lit.d),primarul își deleagă atribuțiile către viceprimari, corespunzător necesitaților concrete de la nivelul subunităților administrativ-teritoriale.

(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din București.

(8) Numirea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de Consiliul General al Municipiului București, în condițiile legi. Numirea se face prin dispoziția Primarului General având anexat contractul de management.

Art.20. -(1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelara si de stare civila,  organizarea și desfășurarea alegerilor, luarea măsurilor de protecție civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea masurilor de protecție civila, precum și alte atribuții stabilite prin lege, primarul acționează și ca reprezentant al Municipiului București.

(2) În aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din Municipiul Bucuresti, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art.21. – Atribuțiile de ofițer de stare civila și de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului Municipiului București sau altor funcționari publici din aparatul de specialitate cu competente în acest domeniu, potrivit legii.

Art.22. -(1)Primarul Municipiului București, asimilat demnitarului, poate înființa în limita numărului maxim de posturi aprobate, Cabinetul Primarului Municipiului București, care cuprinde următoarele funcții de execuție de specialitate: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal și curier personal.

(3) Numărul maxim de posturi din Cabinetul Primarului Municipiului București  este de 13.

(4) Salarizarea personalului din cadrul Cabinetul Primarului Municipiului București  se va face potrivit legislației specifice în domeniu.

Art.23.-În exercitarea atribuțiilor sale Primarul General emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executării numai după ce sunt aduse la cunostinta publicului sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate,după caz.

Art.24.-(1)Mandatul Primarului este de 4 ani și se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul Primarului poate fi prelungit, prin lege organica, în caz de război, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

(2) Mandatul Primarului încetează de drept în condițiile legii statutului aleșilor locali, precum și în următoarele situații:

a) daca acesta se află în imposibilitatea exercitării funcției datorită unei boli grave, certificate,care nu permite desfășurarea activității în bune condiții timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;

b) dacă acesta nu își exercită, in mod nejustificat, mandatul tip de 45 de zile consecutiv.

(3) În cazurile prevăzute la aliniatul (2), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului.

(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

(5) Instanța de contencios administrativ este obligata sa se pronunțe în termen de 30 de zile. În acest caz, procedura prealabila nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă si irevocabilă.

(6) Data organizării alegerilor pentru funcția de primar se stabilește de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin(4) sau de la data pronunțării hotărârii instanției în condițiile alin.(5).

Art.25.-(1)Mandatul Primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, organizat în condiții lelegii, conform procedurii prevăzute la art.55 alin.(3)-(7) din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001,republicata,cu modificările și completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA A III-A

VICEPRIMARII CAPITALEI

 

Art. 26 (1) La nivelul Municipiului București îşi desfăşoară activitatea 11  viceprimari, dintre care doi Viceprimari Generali sunt aleși din rândul consilierilor generali iar nouă Viceprimari Generali sunt primarii de sector, aleşi din rândul consilierilor locali, la propunerea Primarului General.

(2) Cei doi viceprimari aleşi din rîndul consilierilor generali vor fi aleși cu votul majorității consiliilor in funcție, în prima şedinţă legal constituită a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(3) Odată aleşi cei 9 primari ai sectoarelor Municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei legi, ei devin de drept şi viceprimarii generali ai Capitalei.

(4)Schimbarea din funcție a celor doi viceprimari aleşi se poate face de Consiliul General prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție, la propunerea Primarului General sau a 1/3 din numărul consilierilor aleși.

(5) Pierderea calităţii de primar al sectorului atrage după sine şi pierderea calităţii de viveprimar general.

(6) Pe durata mandatului, cei doi viceprimari aleşi din rândul consilierilor generali  primesc o îndemnizație lunara, ca unica formă de remunerare a activității corespunzătoare de viceprimar, și care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

(7) Cei nouă viceprimari generali, aleşi din rândul consilierilor locali nu primesc o indemnizaţie distinctă pentru funcţia de viceprimar general. Indemnizaţia lunară primită pentru activitatea corespunzătoare de primar de sector este unica  formă de remunerare a activităţii desfăşurate la nivelul sectorului şi la nivelul Capitalei.

(8) Viceprimarii nu beneficiază de sporuri de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege.

(9) Durata mandatului viceprimarilor constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite.

(6)Pe durata exercitării mandatului, viceprimarii își păstrează statutul de consilier fără a beneficia de îndemnizația aferentă acestui statut.

Art. 27. Atribuţiile celor doi viceprimari generali aleşi din rândul consilierilor generali sunt cele pe care le deleagă primarul general către aceştia dintre atribuţiile sale prevăzute la art. 19.

Art. 28. Atribuţiile celor nouă viceprimari generali aleşi din rândul consilierilor locali sunt corespunzătoare funcţiei de reprezentare a intereselor locale la nivelul primăriei generale. Fiecare dintre cei nouă viceprimari reprezintă interesele sectoarelor în care au fost aleşi şi urmăresc realizarea acestora în mod unitar la nivelul capitalei.

 

SECTIUNEA A IV-A

CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

Art.29.-(1) Consilile Locale ale Municipiului București se constituie, funcționează și pot fi dizolvate în condițiile prevăzute de dispozițiile prezentei legi.

(2) Consiliile Locale de Sector vor fi alese prin vot direct, în mod similar cu cel al capitalei şi sunt constituite din caâte 25 de consilieri locali.

(3) În prima şedinţă legal consitituită, din rândul consilierilor locali, la propunerea Primarului General, aceştia vor alege primarul de sector.

(4) Art. 30. – (1) Consiliile Locale ale Municipiului București exercită,  în principal, următoarele atribuiții:

 1. aleg, din rândul consilierilor locali, primarii sectoarelor Municipiului București, la propunerea Primarului General;
 2. aprobă regulamentele de organizare și funcționare al consiliilor locale;
 3. încasează, prin direcţiile de taxe şi impozite locale, impozite și taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii, astfel cum au fost ele stabilite de către Consiliul General al Municipiului București;
 4. aprobă organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate și ale serviciilor publice de interes local. Aprobă organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor subordonate consiliilor locale de sector;
 5. administrează, în condițiile legii, bunurile proprietate publică sau privată ale sectoarelor Municipiului București, dacă astfel de atribuţii le-au fost delegate de către Consiliul General al Municipiului București;
 6. aprobă la propunerea Primarului General în condițiile legii, planurile urbanistice zonale și de detaliu ale sectoarelor Municipiului București, cu avizul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, astfel încât să se asigure încadrarea acestora în planul urbanistic general al municipiului București;
 7. contribuie la organizarea activităților științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement la nivel local;
 8. contribuie la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea politiei locale si propune masuri de îmbunătățire a acesteia;
 9. acționează pentru protecția și refacerea mediului, în scopul cresterii calităţii vieții, contribuie la protecția, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectura, a parcurilor și a rezervațiilor naturale;
 10. contribuie la reanalizarea măsurilor de protecție și asistență socială, asigură punerea în aplicare a normelor privind protecția drepturilor copilului stabilite la nivelul Municipiului Bucureşti, potrivit legislației în vigoare,
 11. asigură repartizarea locuinţelor sociale repartizate la nivelul fiecarui sector de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de necesităţile reale, după criteriile aprobate de către Consiliul General al Municipiului București;
 12. înființează și asigură funcționarea unor instituții de binefacere de interes sectorial;
 13. înființează și organizează târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracție, baze sportive și asigura buna funcționare a acestora, în condiţiile delegării acestei atribuţii de către Consiliul General al Municipiului București;
 14. hotărăște în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu autorități ale administrației publice locale din tara sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
 15. hotărăște în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri, sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public local;
 16. asigură libertatea comerțului și încurajează libera inițiativă,în condițiile legii;
 17. sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;
 18. asigură punea în aplicare la nivel sectorial a hotărârilor Consiliul General al Municipiului București.

 

 

SECŢIUNEA A V-A

PRIMARII SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

Art. 31 – Primarii sectoarelor Municipiul Bucureşti sunt aleşi, în condiţiile prezentei legi, din rândul consilierilor locali la propunerea Primarului General. Art. 32 – (1) În prima şedinţă legal consituită a fiecărui consiliu local de sector, se supune validării propunerea Primarului General de desemnare din rândul consilierilor locali legal aleşi, a primarului de sector.

(2) Dacă prima propunere a primarului general nu este validată de consiliul local, primarul general va face o a doua propunere care devine obligatorie pentru consiliul local. A doua propunere trebuie să vizeze o altă persoană decât prima propunere.

(3) Schimbarea din funcţie a primarului de sector se poate face, în condiţiile prezentei legi, cu majoritatea calificată din consiliul local având în prealabil avizul Primarului General.

Art. 33 – (1) Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti aduc la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile Primarului General al Municipiului Bucureşti.

(2) Primarii Sectoarelor municipiului Bucureşti, îndeplinesc în princial următoarele atribuţii:

 1. gestionează bugetul local, astfel cum a fost acesta aprobat de către Consiliul general al Municipiului Bucureşti, în funcţie de necesarul efectiv, calculat în funcţie de numărul de locuitori și suprafața sectorului și obiectivele aflate pe teritoriul sectorului și sunt de interes local;
 2. b) ia măsuri pentru întocmirea documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes sectorial şi asigură condiţiile necesare pentru realizarea lor, în concordanţă cu prevederile planului urbanistic general al municipiului Bucureşti;
 3. c) întocmeşte studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională şi zonală, în condiţiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 4. d) eliberează autorizaţii de construire pentru construcţii cu regim de înălţime de maxim P + 4 E;
 5. e) stabileşte organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local;
 6. f) ia măsuri pentru invetarierea bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 7. g) propune Consilului General al Municipiului Bucureşti adoptarea de hotarâri pentru rezolvarea problemelor particulare identificate de acesta pe raza sectorului;
 8. h) pune în aplicare planurile urbanistice zonale şi de detaliu ale sectoarelor, care îi sunt adoptate de către consiliul local şi avizate de Consiliului General al Municipiului Bucureşti; aprobă, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare pentru realizarea lor, în concordanţă cu prevederile planului urbanistic general al municipiului Bucureşti şi ale regulamentului aferent;
 9. i) asigură condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, de interes local; urmăresc şi controlează activitatea acestora;
 10. j) contribuie la organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
 11. k) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea Poliţiei Comunitare şi propune măsuri de îmbunătăţire a acesteia;
 12. l) acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului, în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi a rezervaţiilor naturale;
 13. m)   asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii;
 14. n) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.
 15. o) atribuie locuinţe din fondul de locuinţe sociale care îi este pus la dispoziţie de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

 

SECŢIUNEA  A VI-A

VICEPRIMARII SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Art. 34 (1) La nivelul fiecărui sector al municipiului București se alege câte un viceprimar.

(2) Viceprimarii sectoarelor Municipiului București sunt aleși in prima ședință legal constituită a consiliului local, cu votul majorității consilierilor in funcție, din rândul membrilor acestora, la propunerea primarului de sector.

(2)Schimbarea din funcție a viceprimarilor sectoarelor municipiului București se poate face de către consiliul local de sector din cadrul căruia a fost ales, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție, la propunerea Primarului sectorului sau a 1/3 din numărul consilierilor aleși.

(3) Viceprimarilor sectoarelor Municipiului București li se aplica corespunzător prevederile prezentei legi cu privire la remunerarea, sporurile de care beneficiază și vechimea în muncă, prevăzute pentru viceprimarii generali.

(4) Atribuțiile viceprimarilor sectoarelor Municipiului București sunt cele pe care primarii de sector înțeleg să le delege acestora, pentru o mai eficienta gestionare a activității aparatului propriu.

 

SECŢIUNEA  A VII-A

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ŞI SECRETARII SECTOARELOR

 

Art. 35. – (1) Municipiul Bucureşti şi Sectoarele municipiului Bucureşti au cate un secretar salarizat din bugetul local. El este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.

(2) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum şi funcţii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate.

(3) Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.

(3) Secretarul nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarii capitalei, respectiv ai sectoarelor.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

Art. 36 – Secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

 1. a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului general/de sector, hotărârile consiliului general al Municipiului Bucureşti/de sector,
 2. b) participă la şedinţele consiliului general/de sector;
 3. c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul general/local şi primar general/de sector, respectiv consiliul general si primarii de sector, precum şi între primarul genral si primarii de sector, respective între aceştia şi prefect;
 4. d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului general-de sector şi a dispoziţiilor primarului general/de sector;
 5. e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f) asigură procedurile de convocare a consiliului general şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului general/local, redactează hotărârile consiliului general/local;
 7. g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului general/local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

 

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 37 – (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Capitolul V din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, precum şi orice dispoziţii contrare.

(3) Prevederile prezentei legi se completează cu prevederile referitoare la organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, la asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, la asociaţii şi fundaţii, precum şi cu alte reglementări incidente în materie.

 

 

 

 

 

Vasile Gherasim