Proiect de lege

PREAMBUL

Constituirea Zonei Metropolitane Bucuresti reprezinta cea mai potrivita solutie institutionala pentru conducerea si organizarea complexelor functii inerente activitatii economice, serviciilor publice, relatiilor sociale si culturale ale Orasului Bucuresti si ale satelitilor sai. Legea Zonei Metropolitane Bucuresti asigura o dezvoltare omogena a capitalei Romaniei, asa cum era aceasta delimitata in Legea 215/2001, privind administratia publica locala, si a zonelor limitrofe acesteia, in perfecta concordanta cu prevederile Ordonantei nr. 53/2003, privind Statutul – cadru unitatii administrativ-teritoriale (4 alin. 3) si cu principiile prevazute in Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania: diminuarea dezechilibrelor regionale, pregatirea cadrului institutional pentru a raspunde criterilor de integrare in structurile Uniunii Europene, corelarea politicilor si activitatilor guvernamentale la nivelul regiunilor.Prezenta lege vine sa reglementeze juridic o stare de fapt deja existenta la nivelul Municipiului Bucuresti si a Judetului Ilfov. Intre cele doua unitati administrative nu exista o delimitare clara din punct de vedere al infrastructurii si serviciilor publice; delimitarea teritoriala era una formala in conditiile in care mare parte din populatia activa a Judetului Ilfov are locuri de munca in orasul Bucuresti, zona de loisir si agrement a Capitalei se regaseste in teritoriul Judetului Ilfov iar problemele de mediu nu pot fi rezolvate decat prin coloborarea autoritatilor celor doua unitati teritoriale.
La elaborarea proiectului de lege privind zona metropolitana Bucuresti au fost avute in vedere reglementarile europene in domeniu, in special acele legislatii inrudite cu sistemul de drept romanesc, respectiv Legea Romei si Legea Parisului, cele trei tari facand parte din marele sistem de drept romanic, ale carui-principii fundamentale se regasesc si in legile de organizare si functionare a capitalelor.
Din studierea reglementarilor amintite rezulta ca exista, ratiuni comune de ordin tehnic si de gestiune care au stat la baza reorganizarii oraselor – capitala in sensul descentralizarii administrative si delegarii de competente catre subdiviziunile componente. Acestor subdiviziuni li s-a acordat personalitate juridica distincta, precum si autonomie administrativa, financiara si de gestiune. Activitatea administrativa urmeaza a se desfasura dupa criterii de transparenta, impartialitate, eficienta, rapiditate si simplitate in proceduri pentru a satisface exigentele colectivitatii si ale beneficiarilor serviciilor, cu diferentierea clara a atributiilor si atribuind responsabilitatile publice structurilor celor mai apropiate de cetateni din punct de vedere teritorial si functional.
CAPITOLUL I Dispozitii generale
Obiectul de reglementare

1. Prezentul studiu vizeaza, reglementarea statutului juridic al Zonei Metropolitane Bucuresti, organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice constituite la nivelul acesteia.

Organizarea administrativ-teritoriala a ZMB
2. (1) Z.M.B. cuprinde Municipiul Bucuresti, denumit in continuare Centrul Metropolitan Bucuresti (C.M.B.) si Zona Premetropolitana Bucuresti
(Z.P.B.).
(2) Centrul Metropolitan Bucuresti reprezinta teritoriul actual al municipiului Bucuresti si este delimitat in 6 diviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.
(3) Zona Premetropolitana Bucuresti este constituita din teritoriul
inconjurator Centrului Metropolitan Bucuresti.
Delimitarea administrativ-teritoriala a Z.M.B.
3. (1) Delimitarea teritoriala a Centrului Metropolitan Bucuresti si a Zonei Premetropolitane Bucuresti este cea prevazuta in anexele nr. l si 2 la prezenta lege.
(2) Modificarea limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege si numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ- teritoriale respective, prin referendum, organizat in conditiile legii.

Capacitatea juridica a unitatilor administrativ-teritoriale ale Z.M.B.
4. (1) Zona Metropolitana Bucuresti este unitate administrativ-teritofiala
cu rang de judet.
(2) Sectoarele ce compun Centrul Metropolitan Bucuresti au rang de orase.
(3) Sectoarele C.M.B., orasele si comunele limitrofe C.M.B. care compun Z.M.B. sunt persoane juridice de drept public si de drept privat, au patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.
(4) Delimitarea domeniului public si privat al ZMB si unitatilor sale
componente se face potrivit anexelor.

Autoritatile administratiei publice a Z.M.B.

5. (1) Autoritatile administratiei publice a Z.M.B. sunt Consiliul Zonei
Metropolitaneal si consiliile locale ale comunelor si oraselor Z.P.B. si ale
sectoarelor C.M.B., ca autoritati deliberative si Primarul General al Z.M.B. si
primarii oraselor, comunelor Z.P.B. si ale sectoarelor C.M.B., ca autoritati
executive.
(2) Consiliul Zonei Metropolitane si consiliile locale ale Z.M.B., Primarul General si primarii Z.M.B. se aleg in conditiile Legii privind alegerile locale.
Reprezentantul statului in Z.M.B.
6. (1) In Z.M.B., Guvernul numeste un reprezentant cu denumirea de Guvernator, functie asemanatoare celei de prefect.
(2) Guvernatorul este reprezentantul Guvernului in teritoriu si conduce serviciile publice desconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice de specialitate din ZMB.
(3) Guvernatorul Z.M.B. poate ataca, in tot sau in parte, in fata instantei de contencios administrativ, hotararile adoptate de Consiliul Zonei Metropolitane sau de consiliile locale ale sectoarelor, oraselor si comunelor apartinand Z.M.B., precum si dispozitiile Primarului General sau primarilor, apartinand Z.M.B., in cazul in care considera aceste acte sau unele prevederi din ele ca fiind ilegale. Actul atacat este suspendat de drept.
(4) Guvernatorul raspunde in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, la cererea autoritatilor administratiei publice a Z.M.B. ale caror acte au fost atacate, in cazul in care instanta de contencios administrativ hotaraste ca actul administrativ a fost atacat in mod abuziv.
Principiile de organizare si functionare a ZMB
7. (1) Administratia publica a Z.M.B. se organizeaza si functioneaza in baza principiilor autonomiei locale, descentralizarii administrative, desconcentrarii, subsidiaritatii, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii, transparentei decizionale si consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) Interpretarea si aplicarea dispozitiilor alineatului (1) nu poate aduce atingere posibilitatii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alta forma de participare directa a cetatenilor la treburile publice, in conditiile legii.

(3) Aplicarea principiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza potrivit legii administratiei publice locale si nu poate aduce atingere caracterului de stat national, suveran, unitar si indivizibil al Romaniei.
Autonomia locala la nivelul ZMB
8. (1) Autonomia locala are caracter exclusiv administrativ si financiar.
(2) Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competenta si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin C.M.B, sectoarelor Zonei Metropolitane Bucuresti, oraselor si comunelor din Zona Premetropolitana.
(3) Autonomia locala confera autoritatilor administrative ale Zonei
Metropolitane Bucuresti dreptul ca, in limitele legii, sa aiba initiative in toate
domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor
autoritati publice.

Transparenta decizionala la nivelul administratiei publice a Z.M.B.
9. (1) Transparenta decizionala impune autoritatilor administratiei publice a Z.M.B. sa informeze cetatenii Z.M.B. asupra problemelor care urmeaza a fi
rezolvate, sa-i consulte pe acestia si sa creeze posibilitatea participarii lor la luarea
deciziilor, in conditiile legii.
(2) Autoritatile administratiei publice a Z.M.B vor consulta in procesul de
adoptare a deciziilor si structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale si societatea civila reprezentata prin organisme neguvernamentale, in toate
problemele care le privesc direct.

Raporturile dintre autoritatile administratiei publice a Z.M.B.

10. Raporturile dintre autoritatile administratiei publice, constituite la nivelul Zonei Metropolitane Bucuresti, se bazeaza pe principiile fundamentale enuntate la pct. 7 si se exercita cu respectarea cooperarii, solidaritatii si responsabilitatii in
rezolvarea problemelor Zonei Metropolitane Bucuresti.
Principiul subsidiaritatii la nivelul Z.M.B.
11. (1) Administratia publica la nivelul Z.M.B. se realizeaza de catre autoritatile care sunt cele mai apropiate de cetatean si care pot fi autoritati desconcentrate sau descentralizate, dupa caz.
(2) Transferul de atributii, in procesul de descentralizare si desconcentrare obliga, pe langa resursele proprii, la asigurarea mijloacelor financiare necesare exercitarii acestor atributii.

Administrarea domeniului public si privat al Z.M.B.

12. (1) Autoritatile administratiei publice locale constituite la nivelul Zonei Metropolitane Bucuresti administreaza, in conditiile legii, domeniul public si privat al Zonei Metropolitane Bucuresti si al unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt constituite.
(2) Ele pot participa, cu capital sau bunuri, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la constituirea de societati comerciale sau la infiintarea unor servicii publice de interes local sau metropolitan, in conditiile legii.
Asocierea si cooperarea la nivelul administratiei publice a Z.M.B.
13. Autoritatile administratiei publice a Z.M.B. au dreptul sa se asocieze si sa coopereze cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din Strainatate, in conditiile prezentei legi si ale legii administratiei publice locale.
Capitolul II: Administratia Publica a Zonei Metropolitane Bucuresti
Sectiunea 1
Dispozitii generale
Autoritatile administratiei publice a Z.M.B.

14. (1) Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in Z.M.B, sunt Consiliul Zonei Metropolitane si consiliile locale ale sectoarelor, oraselor si comunelor apartinand Z.M.B. (ca autoritati deliberative) si Primarul General si primarii sectoarelor, oraselor si comunelor apartinand Z.M.B (ca autoritati executive).
(2) Autoritatile administratiei publice a Z.M.B. sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile Legii privind alegerile locale.
(3) Consiliul Zonei Metropolitane si Primarul General, consiliile locale si primarii sectoarelor oraselor si comunelor rezolva treburile publice ale Z.M.B.
Rolul Consiliului Zonei Metropolitaneal
15. Consiliul Zonei Metropolitane coordoneaza activitatea consiliilor locale ale sectoarelor, oraselor si comunelor, in vederea realizarii serviciilor publice de interes metropolitan.

Statutul consilierilor si primarilor Z.M.B.

16. Consiliul Zonei Metropolitane si Primarul general, consilierii locali si primarii sectoarelor, oraselor si comunelor au statut de alesi locali. In exercitarea mandatului lor, ei indeplinesc o functie de autoritate publica si beneficiaza de protectia acordata de lege acestei categorii de persoane.
Mandatul consilierilor si primarilor Z.M.B.
17. (1) Durata mandatului este de patru ani si ea poate fi prelungita numai prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa.
(2) Consiliul Zonei Metropolitane sau consiliile locale, Primarul General
sau primarii sectoarelor, oraselor sau comunelor limitrofe alesi in perioada dintre
doua alegeri locale generale incheie mandatul precedentelor autoritati ale
administratiei publice a Z.M.B.

Delegatia permanenta a Z.M.B.

18. La nivelul Z.M.B. functioneaza delegatia permanenta, cu rol consultativ, formata din Primarul General si primarii sectoarelor ce compun Z.M.B. Guvernatorul este membru de drept al delegatiei permanente si are vot consultativ.

Sectiunea a 2 – a
Consiliul Zonei Metropolitane
Constituirea si functionarea Consiliului Zonei Metropolitane

19. (1) Consiliul Zonei Metropolitane este format dintr-un numar de 75 de consilieri.
(2) La constituirea, functionarea si dizolvarea Consiliului Zonei Metropolitane se aplica in mod corespunzator dispozitiile Legii administratiei publice locale.

Statutul consilierilor generali

20. (1) Calitatea de consilier general este incompatibila cu:
a) functia de primar sau viceprimar;
b) functia de guvernator sau viceguvernator;
c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul propriu al Consiliului Zonei Metropolitane sau in aparatul propriu al unui consiliu local ori ai guvernatorului din ZMB;
d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager,
asociat, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la regiile
autonome si societatile comerciale de interes local infiintate sau aflate sub
autoritatea consiliului local ori a Consiliului Zonei Metropolitane sau la regiile
autonome si societatile comerciale de interes national care isi au sediul sau care
detin filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de interes national care isi are sediul sau care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
f) functia de reprezentant al statului la o societate comerciala care isi are
sediul ori care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva; –
g) calitatea de deputat sau senator;
h) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora.
(2) O persoana nu poate exercita in acelasi timp un mandat de consilier general si un mandat de consilier local.
(3) Calitatea de consilier general este incompatibila si cu calitatea de actionar semnificativ la o societate comerciala infiintata de consiliul general, respectiv de consiliile locale.
(4) Incompatibilitatea exista si in situatia in care sotul sau rudele de gradul I ale consilierului general detin calitatea de actionar semnificativ la unul dintre agentii economici prevazuti la alin. (3).
(5) Alte incompatibilitati se pot stabili numai prin lege organica.
(6) In cazurile in care se constata situatii de incompatibiltate, se aplica prevederile Legii 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
Atributiile Consiliului Zonei Metropolitane
21. (1) Consiliul Zonei Metropolitane, ca autoritate deliberativa a administratiei publice constituita la nivel metropolitan, indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) alege din randul consilierilor generali patru viceprimari, precum si Presedintele Consiliului Zonei Metropolitane pe durata mandatului (4 ani);
b) aproba, la propunerea Presedintelui, regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul propriu al Consiliului Zonei Metropolitane, organigrama, numarul de posturi si statul de functii, in conformitate cu prevederile legale;
c) aproba, la propunerea Primarului General, regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate din subordinea acestuia, organigrama, numarul de posturi si statul de functii, in conformitate cu prevederile legale;
d) adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala Z.M.B., pe baza propunerilor primite de la consiliile locale si ia masurile necesare pentru realizarea acestora;
e) aproba proiectul bugetului propriu al Z.M.B. propus de Presedinte, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar intocmit de Primarul General; stabileste impozite si taxe, precum si taxe speciale, in conditiile legii; hotaraste repartizarea, pe sectoare, orase si comune, a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, in conditiile legii;
f) administreaza parcurile si gradinile din Z.M.B. de interes metropolitan;
g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea, in conditiile legii, a bunurilor aflate in domeniul public al Z.M.B. sau, dupa caz, a serviciilor publice de interes metropolitan precum si vanzarea, concesionarea sau inchirierea, in conditiile legii, a bunurilor aflate in domeniul privat al Z.M.B.;
h) hotaraste infiintarea de institutii publice si de servicii publice de interes
metropolitan, in conditiile legii; aproba regulamentul de organizare si functionare a
aparatului propriu de specialitate, a institutiilor si serviciilor publice, precum si a
regiilor autonome de interes zonal; numeste, elibereaza din functie sau, dupa caz, sanctioneaza, in conditiile legii, pe conducatorii acestora.
i) hotaraste cu privire la reorganizarea regiilor autonome de interes metropolitan; exercita, in numele Z.M.B., drepturile derivate din calitatea de
actionar la societatile comerciale pe care le-a infiintat si hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale;
j) stabileste, in urma consultarii autoritatilor de la nivelul sectoarelor si al Zonei Premetropolitane Bucuresti, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului, de protectie a mediului si de dezvoltare urbanistica generala; aproba documentatiile necesare pentru lucrarile de investitii la nivel metropolitan si urmareste modul de realizare a acestora;
k) aproba construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a infrastructurii apartinand Z.M.B.;
l) asigura, potrivit competentei sale, conditiile materiale si financiare necesare bunei functionari a institutiilor si serviciilor publice de cultura, educatie, sport, ocrotire si asistenta sociala, transport, a actiunilor desfasurate de cultele religioase si a altor activitati, potrivit legii;
m) atribuie denumiri de obiective de interes metropolitan, in conditiile legii;
n) infiinteaza institutii culturale si hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale a autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;
o) hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu consiliile locale, pentru realizarea unor obiective de interes comun, scop in care poate infiinta impreuna cu acestea, societati comerciale si servicii publice;
p) stabileste alte atributii ale Primarului General decat cele prevazute la pct. 28, in primele trei sedinte ordinare de la constituire.
(2) Consiliul Zonei Metropolitane indeplineste si alte atributii prevazute de lege.
Actele Consiliului Zonei Metropolitane
22. (l) In indeplinirea atributiilor sale, Consiliul Zonei Metropolitane adopta hotarari, cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce au fost aduse la cunostinta publica sau au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz, in conditiile prevazute de Legea administratiei publice locale.
(2) Hotararile vor fi semnate de Presedinte si contrasemnate de Secretarul General al ZMB, in conditiile legii administratiei publice locale.
(3) Hotararile Consiliului Zonei Metropolitane sunt obligatorii pentru toate autoritatile administratiei publice a Z.M.B.
Presedintele Consiliului Zonei Metropolitane
23 (1) Presedintele Consiliului Zonei Metropolitane este ales din randul consilierilor generali, pentru un mandat de 4 ani, prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie.
(2) Schimbarea din functie a Presedintelui se poate face de Consiliul Zonei Metropolitane la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor, prin hotarare adoptata cu votul deschis a doua treimi din numarul consilierilor in functie.
(3) Presedintele are urmatoarele atributii principale:
a) conduce sedintele Consiliului Zonei Metropolitane si ale Adunarii Generale a alesilor locali si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a lucrarilor acestora;
b) semneaza hotararile Consiliului Zonei Metropolitane si urmareste modul de aducere la indeplinire a acestora;
c) intocmeste proiectul de buget al ZMB si il propune spre adoptare
Consiliului Zonei Metropolitane;
d) propune, regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul propriu al Consiliului Zonei Metropolitane, organigrama, numarul de posturi si statul de functii, in conformitate cu prevederile legale;
e) raspunde de buna functionare a aparatul propriu al Consiliului Zonei Metropolitane, pe care il conduce si controleaza;
f) reprezinta Consiliul Zonei Metropolitane in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie;
g) urmareste intocmirea unui raport anual de activitate al Consiliului Zonei
Metropolitane.

(4) Presedintele Consiliului Zonei Metropolitane indeplineste si alte atributii stabilite de consiliu.

Sectiunea a 3 -a

Primarul General al Zonei Metropolitane Bucuresti
Alegerea Primarului General
24. (l) Z.M.B. are un Primar General si patru viceprimari, cate doi corespunzator celor doua structuri administrative: Centrul Metropolitan si Zona Premetropolitana. Primarul General al Z.M.B. este ales prin vot direct, secret, universal, egal si liber exprimat, in conditiile Legii privind alegerile locale.
(2) Validarea alegerii Primarului General al Z.M.B. se face de presedintele Tribunalului Bucuresti, in conditiile prevazute de Legea administratiei publice locale.

Suspendarea raportului de munca sau de serviciu al Primarului General si al viceprimarilor
25. (1) Pe durata exercitarii mandatului, raportul de munca sau, dupa caz, raportul de serviciu, la institutiile publice, regiile autonome, companiile si societatile nationale, societatile comerciale cu capital majoritar de stat sau care vizeaza functii incompatibile cu statutul de Primar General sau de viceprimar, se suspenda.
(2) Primarul General si cei patru viceprimari primesc pe toata durata exercitarii mandatului, o indemnizatie stabilita in conditiile legii.

Rolul Primarului General
26. (1) Primarul General reprezinta Zona Metropolitana Bucuresti in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoane fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.
(2) Primarul General raspunde in fata Consiliului Zonei Metropolitane de buna functionare a administratiei publice metropolitane.
(3) Pentru desfasurarea activitatilor curente in subordinea Primarului General functioneaza un aparat propriu de specialitate. Functionarilor din aparatul propriu de specialitate li se aplica dispozitiile Statului functionarilor publici.

Corpul de consilieri al Primarului General
27. (1) In subordinea Primarului General functioneaza un corp de
consilieri, specialisti in principalele domenii de activitate, numiti de primar, de
regula pe toata perioada mandatului acestuia si destituiti din functie de primar, daca
acesta considera activitatea lor nesatisfacatoare.
(2) Corpul de consilieri au relatii de subordonare directa numai fata de primarul general caruia ii asigura consultanta in principalele domenii de activitate si sprijina activitatea departamentelor de specialitate din cadrul primariei.
(3) Consilierii Primarului General nu sunt functionari publici. Ei il sprijina pe Primarul General pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Zonei Metropolitane si a exercitarii tuturor atributiilor care revin Consiliului Zonei Metropolitane si Primarului General si urmaresc realizarea la nivelul ZMB a programului politic al formatiunii din care face parte Primarul General.
(4) Pentru activitatea desfasurata, consilierii primarului general primesc o indemnizatie, al carui cuantum va fi stabilit de Consiliul Zonei Metropolitane.
(5) Dispozitiile pct. 24 alin 1 din prezentul studiu li se aplica in mod corespunzator.

28. (1) Primarul General raspunde de buna functionare a aparatului propriu de specialitate pe care il conduce si il controleaza.
(2) Coordonarea unor compartimente din aparatul propriu de specialitate va fi delegata viceprimarilor sau Secretarului General al Z.M.B., prin dispozitie acestuia.
(3) Primarului General si viceprimarilor li se aplica dispozitiile Legii nr. 215/2001 cu privire la incompatibilitati, raspundere, suspendare si incetare a mandatului, precum si cele ale legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Atributiile Primarului General
29. (1) Primarul General indeplineste urmatorele atributii principale:
a) asigura respectarea si aplicarea Constitutiei, a legilor, ordonantelor si hotararilor de Guvern, decretelor Presedintelui Romaniei, hotararilor Consiliului Zonei Metropolitanesi celorlalte acte normative;
b) dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale conducatorilor administratiei publice centrale, precum si ale hotararilor Consiliului Zonei Metropolitane;
c) intocmeste si supune spre aprobare Consiliului Zonei Metropolitane planul urbanistic general al Z.M.B.;
d) eliberaza autorizatii de construire pentru investitiile care se amplaseaza pe terenuri ce depasesc limita administrativ-teritoriala a unitatilor administrativ-teritoriale componente ale Z.M.B.;
e) coordoneaza activitatea institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Zonei Metropolitane;
f) exercita functia de ordonator de credite pentru executie bugetara;
g) intocmeste contul de incheiere a exercitiului bugetar si il supune spre aprobare Consiliului Zonei Metropolitane, in conditiile si la termenele prevazute de lege;
h) urmareste modul de realizare a veniturilor bugetare si de efectuare a cheltuielilor, propune Consiliului Zonei Metropolitane adoptarea masurilor necesare pentru incasarea veniturilor la termen;
i) propune Consiliului Zonei Metropolitane spre aprobare, in conditiile legii, regulamentul de organizare si functionare, organigrama, statul de functii, numarul de posturi si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate aflat in subordinea sa, a institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea acestuia;
j) prezinta Consiliului Zonei Metropolitane, anual sau la cererea acestuia,
rapoarte cu privire la modul de indeplinire a atributiilor proprii;
k) propune Consiliului Zonei Metropolitane numirea si eliberarea din functii, in conditiile legii, a conducatorilor institutiilor publice si serviciilor publice de sub autoritatea acestuia;
l) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
m) acorda prin aparatul propriu si serviciile de specialitate ale Consiliului Zonei Metropolitane, sprijin si consultanta tehnica si juridica pentru celelalte autoritati ale administratiei publice a Z.M.B., la solicitarea acestora;
(2) Primarul General indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau sarcini stabilite de Consiliul General.
Actele Primarului General
30. In exercitarea atributiilor sale Primarul General emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz, in conditiile Legii administratiei publice locale.
(2). Dispozitiile cu caracter normativ ale Primarului General sunt obligatorii pentru toate autoritatile administratiei publice a Z.M.B.
Imposibilitatea exercitarii atributiilor de catre Primarul General
31. (1) In cazul suspendarii Primarului General atributiile acestuia vor fi exercitate de unul din viceprimari, desemnat de Consiliul Zonei Metropolitane, prin votul secret al majoritatii consilierilor in functie.
(2). In celelalte cazuri de absenta a Primarului General atributiile sale vor fi exercitate, in numele acestuia, de unul dintre viceprimari, desemnat de Primarul General prin dispozitie.
Raportul anual al Primarului General
32. (1) Primarul General prezinta cetatenilor ZMB anual, in prima jumatate a lunii ianuarie; un raport privind intreaga activitate desfasurata in anul anterior.
(2). Raportul se da publicitatii prin mass-media, internet si alte mijloace de
publicitate si se supune dezbaterii publice in prezenta Primarului General si a consilierilor acestuia responsabili cu principalele probleme expuse.
(3). La incetarea mandatului, in ultimele trei luni ale acestuia, Primarul prezinta un raport general.
Atributiile viceprimarilor generali
33. (1) Viceprimarii indeplinesc urmatoarele atributii:
a) urmarirea realizarii programul de investitii in Centrul Metropolitan Bucuresti, respectiv Zona Premetropolitana Bucuresti;
b) urmarirea modului de administrare a domeniul public si privat al ZMB, corespunzator celor doua structuri administrative;
c) monitorizarea programul de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere principale;
d) verificarea modului de recuperare a creantelor ZMB;
e) monitorizarea derularii contractelor economice ale regiilor de servicii publice, ale societatilor si serviciilor publice de specialitate infiintate de Consiliul Zonei Metropolitane.
(2) Primarul General poate delega viceprimarilor, prin dispozitie, si alte atributii.
(3) In exercitarea acestor atributii viceprimarii propun emiterea de catre Primarul General de dispozitii cu caracter normativ sau individual.

Sectiuea a 4 -a

Secretarul general al Zonei Metropolitane Bucuresti
34. (1) Zona Metropolitana Bucuresti are un secretar general salarizat din bugetul acesteia. Secretarul general este inalt functionar public si are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul general se bucura de stabilitate in
functie, in conditiile legii. El nu poate fi membru al vreunui partid politic sau al vreunei formatiuni politice, sub sanctiunea eliberarii din functie.
(2) Numirea secretarului general al ZMB se face de Ministerul de Interne si
al Administratiei Publice.
(3) Numirea se face pe baza de concurs sau de examen, dupa caz. Concursul va fi organizat, in conditiile legii, de Primarul General in termen de 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Comisia de examinare va fi constituita potrivit prevederilor Legii 188/1999, modificata si completata potrivit Legii 161/2003.
(4) Emiterea dispozitiei de numire se face in termen de cel mult 10 zile de la primirea propunerii.
(5) Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la raspunderea disciplinara se aplica in mod corespunzator.
(6) Secretarului general al ZMB ii sunt aplicabile, in mod corespunzator, prevederile 85 din Legea 215/2001.

Sectiunea a 5 -a Guvernatorul ZMB

35. (1) Guvernatorul este reprezentantul Guvernului in teritoriul ZMB. Guvernatorul este ajutat de 2 viceguvernatori, corespunzator celor doua structuri administrative Centrul Metropolitan si Zona Premetropolitana.
(2) Guvernatorul este demnitar de stat. Numirea si eliberarea din functie a Guvernatorului se fac prin decizia primului-ministru.
(3) Viceguvernatorii sunt inalti functionari publici. Numirea si eliberarea din functie a viceguvernatorilor se fac prin ordinul Guvernatorului.
(4) Pot fi numite in functia de guvernator si viceguvernator persoane care au studii superioare de lunga durata.
(5) Pe durata exercitarii mandatului, raportul de munca sau, dupa caz, raportul de serviciu la institutiile publice, regiile autonome, companiile si societatile nationale, societatile comerciale cu capital majoritar de stat sau care vizeaza functii incompatibile cu statutul de Guvernator sau de viceguvernator, se suspenda de drept.
(6) Functia de guvernator si cea de viceguvernator este incompatibila cu:
a) calitatea de deputat sau senator;
b) functia de primar si viceprimar, primar general si viceprimar al
municipiului Bucuresti;
c) functia de consilier local sau consilier judetean;
d) o functie de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial;
e) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, precum si la institutiile publice;
f) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor
sau asociatilor la societatile comerciale prevazute la lit.e);
g) functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor
comerciale prevazute la lit. e);
h) functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale;
i) calitatea de comerciant persoana fizica sau cea prin care se exercita o profesiune liberala;
j) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
k) o functie publica incredintata de un stat strain, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.
(7) Guvernatorul si viceguvernatorii pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic universitar, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.

36. (1) In calitate de reprezentant al Guvernului, Guvernatorul vegheaza ca activitatea autoritatilor locale ale ZMB sa se desfasoare in conformitate cu prevederile legii.
(2) Intre Guvernator, pe de o parte, Consiliului Zonei Metropolitane si Primarul General si consiliile locale si primari, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.

37. (1) Guvernatorul conduce activitatea serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate, organizate la nivelul Zonei Metropolitane Bucuresti.
(2) Numirea si eliberarea din functie a conducatorilor serviciilor publice descentralizate se face de catre Guvernator.
(3) Numirea si eliberarea din functie a conducatorilor serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor se fac de catre ministerele de resort, cu avizul conform al Guvernatorului.

38. (1) Guvernatorul, ca reprezentant al Guvernului, indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura realizarea intereselor nationale, aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice;
b) exercita controlul cu privire la legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale ale ZMB, cu exceptia
actelor de gestiune curenta;
c) dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor cetatenilor, prin organele legal abilitate;
d) asigura, impreuna cu autoritatile si organele abilitate, pregatirea si aducerea la indeplinire, in conditiile stabilite prin lege, a masurilor de aparare care nu au caracter militar, precum si a celor de protectie civila; autoritatile militare si organele locale ale Ministerului Administratiei Publice si Internelor au obligatia sa informeze si sa sprijine Guvernatorul pentru rezolvarea oricarei probleme de interes zonal, in conditiile legii;
e) coordoneaza aplicarea programelor de dezvoltare regionala elaborate de Guvern;
f) prezinta anual Guvernului un raport asupra stadiului realizarii sarcinilor ce ii revin potrivit programului de guvernare, precum si in legatura cu controlul exercitat asupra legalitatii actelor autoritatilor administratiei publice ale ZMB;
g) asigura elaborarea strategiei zonale de punere in aplicare a programului de guvernare, obiectivelor strategice prevazute in acesta;
h) coordoneaza relatiile dintre autoritatile constituite la nivelul ZMB;
i) reprezinta ZMB in raporturile cu Guvernul si ministerele si colaboreaza cu ministerele de resort pentru aplicarea programului de guvernare la nivel metropolitan;
(2) Guvernatorul indeplineste si alte atributii prevazute de lege si de celelalte acte normative, precum si insarcinarile date de Guvern.
39. (1) Guvernatorul are urmatoarele atributii in domeniul procesului de integrare europeana la nivelul ZMB :
a) exercita presedentia Consiliului de dezvoltare regionala a ZMB instituit prin legea 151/1998 privind dezvoltarea regionala;
b) coordoneaza si monitorizeaza utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate de catre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia catre agentii economici si institutiile publice din cadrul ZMB;
c) elaboreaza si propune spre adoptare, organismelor abilitate, proiecte si strategii de aderare la Reteaua Zonelor Metropolitane METREX; reprezinta ZMB in cadrul reuniunilor internationale privind dezvoltarea zonelor metropolitane;
d) prezinta trimestrial cetatenilor ZMB un raport privind evolutia procesului
de integrare europeana la nivelul ZMB si asigura dialogul social pe problemele
integrarii europene cu agentii economici, institutiile publice si organizatiile
neguvernamentale interesate;
e) initiaza masuri si participa, impreuna cu institutiile de profil, la elaborarea
programelor menite sa sprijine pregatirea profesionala in domeniul integrarii
europene a functionarilor publice din administratia publica metropolitana, precum
si a agentilor economici din ZMB;
f) urmareste transpunerea reglementarilor comunitare in legislatia adoptata la
nivelul ZMB.
(2) In subordinea Guvernatorului, in cadrul aparatului propriu de specialitate, se infiinteaza directia de integrare europeana.
(3) Consiliul pentru dezvoltare regionala este alcatuit din Guvernator, Primarul general, din cate un reprezentant al fiecarui consiliu local de sector si din reprezentanti ai consiliilor locale din Zona Premetropolitana, la paritate cu reprezentantii sectoarelor Centrului Metropolitan Bucuresti.

40. Ca urmare a exercitarii controlului asupra legalitatii actelor adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale sau metropolitane, Guvernatorul poate ataca in fata instantei de contencios administrativ aceste acte in termen de 30 de zile de la comunicare, daca le considera ilegale, dupa indeplinirea procedurii prevazute de legea administratiei publice locale, cu exceptia celor de gestiune curenta. Actiunea prin care Guvernatorul sesizeaza instanta de judecata este scutita de taxa de timbru. Actul atacat in totalitate sau prevederile din continutul unui act atacat se suspenda de drept in momentul introducerii actiunii.

41. Guvernatorul poate solicita Primarului General sau primarilor, dupa caz, convocarea unei Sedinte extraordinare in cazuri exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizotiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice.

42. (1) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, Guvernatorul emite ordine cu caracter normativ sau individual, in conditiile legii.
(2) Ordinele care stabilesc masuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise dupa consultarea serviciilor desconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din ZMB si sunt contrasemnate de conducatorii acestora; acestea trebuie comunicate ministerelor de resort.
(3) Guvernatorul poate propune ministerelor si celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate masuri pentru imbunatatirea activitatii serviciilor publice desconcentrate, organizate la nivelul ZMB.
(4) Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale de
specialitate au obligatia sa comunice Guvernatorului, imediat dupa emitere,
ordinele si celelalte dispozitii cu caracter normativ pe care le transmit serviciilor
publice desconcentrate

43. (1) Ordinul Guvernatorului care contine dispozitii normative devine executoriu numai dupa ce a fost adus la cunostinta publica sau de la data comunicarii, in celelalte cazuri.
(2) Ordinele cu caracter normativ se comunica de indata Ministerului
Internelor si Administratiei Publice.

44 (1) Guvernatorul deleaga viceguvernatorilor atributiile prevazute la 37 lit. c), d),f), ce vor fi exercitate corespunzator celor doua structuri admnistrative: Centrul Metropolitan si Zona Premetropolitana.
(2) In indeplinirea acestor atributii viceguvernatorii propun emiterea de ordine de catre Guvernator.
(3) In absenta Guvernatorului, atributiile acestuia vor fi exercitate de unul din
viceguvernatori, desemnat printr-un ordin.

45. (1) Pentru exercitarea atributiilor ce ii revin Guvernatorul are un aparat propriu de specialitate, ale carui structura si atributii se stabilesc prin hotararea Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului de Interne si al Administratiei Publice.
(2) Aparatul propriu de specialitate al Guvernatorului are un secretar general,
inalt functionar public.
(3) Secretarul general are studii superioare, juridice sau administrative, si se bucura de stabilitate in functie, in conditiile legii.
(4) Numirea si eliberarea din functie a secretarului general se fac de catre Ministerul de Interne si al Administratiei Publice, la propunerea Guvernatorului, in conditiile legii. Numirea se face pe baza de concurs sau de examen, organizat de Ministerul de Interne si al Administratiei Publice, cu participarea Guvernatorului sau unuia dintre viceguvernatori. Eliberarea din functie se poate face, in conditiile legii si la initiativa Ministerului Administratiei Publice, in baza concluziilor unei

46. Functionarilor publici din aparatul propriu de specialitate al Guvernatorului li se aplica prevederile Statutului functionarilor publici.

Sectiunea a 6 a
Delegatia Permanenta

47 (l) Pentru analiza si elaborarea unor solutii operative, precum si pentru informarea reciproca cu privire la principalele actiuni ce urmeaza sa se desfasoare la nivel metropolitan se constituie Delegatia Permanenta a ZMB, organ consultativ format din Primarul General al ZMB si viceprimarii generali, primarii sectoarelor ce compun Centrul Metropolitan, Guvernatorul si cei doi viceguvernatori.
(2) La lucrarile delegatiei permanente pot fi invitate si alte persoane a caror prezenta este considerata necesara.

48. (1) Delegatia Permanenta se intruneste saptamanal, de regula in ziua de luni, iar sedintele acestuia sunt conduse de Guvernator .
(2) Secretariatul Delegatiei Permanente este asigurat de 2 functionari din aparatul propriu al Guvernatorului si de 2 functionari din aparatul propriu al consiliului Zonei Metropolitane.

49. (1) Delegatia Permanenta dezbate si isi insuseste prin aviz adoptat cu majoritatea de 2/3 programul anual orientativ de dezvoltare economica si sociala al ZMB pe baza Programului de guvernare acceptat de Parlament.
(2) Programul orientativ de dezvoltare economica si sociala la nivel metropolitan se comunica serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor si ale, celorlalte organe centrale, regiilor autonome, societatilor comerciale si serviciilor publice de interes local si metropolitan interesate, precum si autoritatilor administratiei publice locale si metropolitane.
(3) In cadrul reuniunilor Delegatiei Permanente pot fi stabilite si alte actiuni ce vizeaza buna desfasurare a administratiei publice a ZMB in scopul armonizarii masurilor prevazute in Programul de guvernare cu activitatile desfasurate de autoritatile administratiei publice locale si metropolitane, in conformitate cu atributiile si cu responsabilitatile ce le revin, potrivit legii.
(4) In cadrul Delegatiei Permanente se poate stabili initierea, de comun acord, a unor proiecte de hotarare a Guvernului sau, emiterea de ordine ale Guvernatorului, dispozitii ale Primarului General ori initierea de hotarari ale Consiliului Zonei Metropolitane care sa concretizeze masurile stabilite de comun
acord.

CAPITOLUL III
Autoritatile administratiei publice de la nivelul sectoarelor, oralelor si
comunelor
Sectiunea 1 Consiliile locale

50. (1) Consiliile locale ale sectoarelor, oraselor si comunelor componente ale ZMB, sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.
(2) Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al Guvernatorului, in conditiile legii administratiei publice locale.
(3) Statutul consilierilor locali si regulile de incompatibilitate sunt aceleasi cu cele ale consilierilor generali.

51. La constituirea, functionarea si dizolvarea consiliilor locale se aplica in mod corespunzator regulile si procedurile instituite de Legea administratiei publice locale.

52. (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, eu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.
(2) Consiliul local are urmatoarele atributii principale:
a) alege din randul consilierilor viceprimarul si un presedinte de sedinta,
pentru o perioada de maxim trei luni de zile; stabileste, in limitele normelor legale,
numarul de personal din aparatul propriu;
b) aproba statutul sectorului, orasului sau comunei precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
c) aproba, in conditiile legii, planuri urbanistice zonale si de detaliu, pe care le comunica Consiliului Zonei Metropolitane; aproba, in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare pentru realizarea lor, in concordanta cu prevederile planului urbanistic general al ZMB;
d) aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
e) aproba, la propunerea, primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;
f) administreaza domeniul public si domeniul privat al sectorului, orasului sau comunei;
g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a sectorului, orasului sau comunei dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
h) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a sectorului, orasului sau comunei, dupa caz, in conditiile legii;
i) infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local; coordoneaza si controleaza activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
j) hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local; exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
k) aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;
1) stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local;
m) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora;
n) hotaraste, in localitatile cu medici sau cu personal sanitar in numar insuficient, acordarea de stimulente in natura si in bani, precum si de alte facilitati, potrivit legii, in scopul asigurarii serviciilor medicale pentru populatie; asemenea facilitati pot fi acordate si personalului didactic;
o) acorda sprijin activitatii stiintifice, culturale, artistice, sportive si de
agrement;
p) ia masuri privind asigurarea ordinii publice; analizeaza activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila, in conditiile legii, si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora;
r) ia masuri pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, in conditiile legii;
s) acorda sprijin realizarii masurilor de protectie si asistenta sociala; asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
t) infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora;
u) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local;
v) confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titlul
de cetatean de onoare al comunei sau al orasului;
x) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguveraamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; hotaraste infratirea comunei sau orasului cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari;
y) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;
z) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
w) asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in conditiile
legii;
(3) Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege sau delegate de
Consiliul Zonei Metropolitane.

Sectiunea 2
Primarul si viceprimarul

53. (1) Sectoarele, orasele si comunele au cate un primar si un viceprimar, alesi in conditiile legii. Viceprimarii nu pot fi in acelasi timp si consilieri.
(2) Primarul participa la sedintele consiliului local si are dreptul sa isi exprime opinia asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.
(3) Pe durata exercitarii mandatului, raportul de munca sau, dupa caz, raportul de serviciu la institutiile publice, regiile autonome, companiile si societatile nationale, societatile comerciale cu capital majoritar de stat sau care vizeaza functii incompatibile cu statutul de primar sau viceprimari, se suspenda de drept.
(4) Primarul si viceprimarul primesc, pe toata durata exercitarii mandatului, o indemnizatie stabilita in conditiile legii.

54. Primarilor si viceprimarilor li se aplica in mod corespunzator dispozitiile legii 215/2001 cu privire la alegere, raspundere, suspendare si incetare a mandatului, precum si cele ale Legii 161/2003 in ceea ce priveste regimul incompatibilatilor si al conflictelor de interese .
55. (1) Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Dispozitiile Legii 215/2001 privitoare la secretar si aparatul propriu de specialitate al consiliilor locale sunt aplicabile si consiliilor locale ale oraselor si comunelor componente ale ZMB.
(2) Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in
conditiile legii.
(3) Primarul reprezinta sectorul, orasul sau comuna, in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

56. (1) Primarii sectoarelor, oraselor si comunelor ce compun ZMB indeplinesc atributii principale prevazute de 68 din Legea 215/2001:
a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si a hotararilor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului general;
b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local, in situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe Guvernator;
c) pot propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu
privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local
ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;
d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, iar Consiliului Zonei Metropolitane, informari privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;
e) intocmesc proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului
bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
f) exercita functia de ordonator principal de credite;
g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
h) iau masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului, in acest scop pot mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna, sector sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform
angajamentelor contractuale;
k) iau masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
1) iau masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
n) iau masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de
animale, in conditiile legii;
o) iau masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al sectorului, orasului sau comunei si il supun spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a
Comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a
traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;
r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si
parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
s) conduc serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
s) indeplinesc functia de ofiter de stare civila;
t) emit avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
t) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
u) numesc si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in
conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;
v) raspund de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al sectorului, orasului sau comunei;
x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
y) iau masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
(2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.
(3) Primarul general si primarul nu pot atacata in fata instantelor de contencios administrativ actele emise de Consiliul Zonei Metropolitane, respectiv de consiliul local.

57. (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in sectorul, orasul sau comuna in care a fost ales.
(2) In aceasta calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul
Guvernatorului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice
descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile
administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul
propriu de specialitate.

58. (1) In subordinea primarului functioneaza un corp al consilierilor numiti si eliberati din functie de primar, specialisti in principalele domenii de activitate.
(2) Consilierii nu sunt functionari publici; acestia ofera primarului
informatiile de specialitate in principalele domenii de activitate si coordoneaza
activitatea departamentelor de specialitate din cadrul primariei.
(3) Corpul consilierilor colaboreaza cu Primarul, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local, in special si pentru realizarea tuturor atributiilor, in general. Acestia isi vor desfasura activitatea pe baza principiilor colegialitatii, eficientei si pastrarii secretului profesional.
(4) Pentru activitatea desfasurata, consilierii vor primi o indemnizatie al carei cuantum va fi hotarat de consiliul local.

59. (1) Primarul poate delega viceprimarului, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit pct. 45 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x) si y).
(2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.
(3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit pct. 46, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la 45 alin. (1) lit. a), f), h), i), k), 1) si t) nu pot fi delegate.

60. (1) In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.
(2) Prevederile pct. 49 si ale pct. 50 alin. (2) din Legea 215/2001 se aplica in mod corespunzator.
(3) Dispozitiile pct. 31 privind raportul anual al Primarului General se aplica in mod corespunzator si primarilor sectoarelor, oraselor si comunelor din ZMB.

CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALA A ALESILOR LOCALI AI ZMB

61. (1) In prima saptamana a lunii decembrie are loc adunarea generala a alesilor locali ai ZMB, formata din Presedintele Consiliului Zonei Metropolitane, Primarul General, consilierii generali, primarii si consilierii locali.
(2) La adunarea generala a alesilor locali se prezinta modul in care au fost
puse in aplicare masurile privind dezvoltarea omogena a ZMB si se propun noi
strategii in acest sens.
(3) Adunarea genarala a alesilor locali este condusa de Presedintele Consiliului Zonei Metropolitane.

CAPITOLUL V
SERVICII PUBLICE DE INTERES METROPOLITAN SI LOCAL

Sectiunea 1
Dispozitii generale

62. Serviciile publice de interes metropolitan se organizeaza si functioneaza in baza urmatoarelor principii:
a) continuitatea si egalitatea de tratament;
b) responsabilitatea fata de cetateni;
c) calitate si securitate;
d) transparenta, consultarea si antrenarea in luarea deciziilor a cetatenilor
e) accesibilitatea si adapatabilitatea serviciului public, in functie de necesitatile cetatenilor;
f) dezvoltarea durabila.

63. (1) In functie de interesul pe care il prezinta, la nivelul ZMB functioneaza servicii publice de interes metropolitan si servicii publice de interes local.
(2) Serviciile publice de interes metropolitan functioneaza sub autoritatea
Consiliului Zonei Metropolitane .
(3) Serviciile publice de interes local functioneaza sub autoritatea consiliilor locale ale sectoarelor, oraselor si comunelor.

64. (1) Serviciile publice de interes metropolitan sunt:
a) transportul in comun de suprafata;
b) obiectivele edilitare: reteaua stradala principala, apa si canalizarea si termificarea;
c) teatre, biblioteci si alte institutii de cultura;
d) cimitirele;
e) Gradina Zoologica si Gradina Botanica;
f) serviciile de administrare a parcurilor, gradinilor publice si spatiilor verzi.
(2) Statutul juridic al cimitirelor urmeaza sa fie reglementat prin lege speciala in conformitate cu prevederile constitutionale privind libertatea religioasa.

65. Serviciile publice de interes local sunt:
a) administrarea retelei stradale secundare;
b) serviciile publice de salubrizare;
c) serviciile publice comunitare de evidenta persoanelor,
d) servicii publice comunitare pentru situatii de urgenta;
e) educatia si invatamantul preuniversitar;
f) serviciul de cadastru si consultanta agricola;
g) asistenta si protectia sociala;
h) administrarea unitatilor sanitare, din punct de vedere edilitar.

66. Gestiunea serviciilor publice poate fi directa sau gestiune delegata.

67. Consiliul Zonei Metropolitane si consiliile locale pot contracta prin licitatie, organizata in conditiile legii, efectuarea de lucrari si servicii de utilitate publica, in limita sumelor stabilite prin bugetul ZMB sau cel local.

68. Lucrarile de constructii si reparatii de interes public, finantate din bugetul metropolitan sau din cele locale, se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate de Consiliul Zonei Metropolitane sau, dupa caz, de consiliile locale, pe baza de licitatie publica, in conditiile prevazute de lege.

Sectiunea a 2-a
Organizarea si functionarea
serviciilor publice de interes metropolitan si local

69. (1) Transportul in comun de suprafata va fi gestionat de o regie autonoma de interes metropolitan si de operatori individuali, in regim de maxi-taxi, in baza
unor licente de transport eliberate de Consiliul Zonei Metropolitane.
(2) Numirea conducerii regiei se va face de Consiliul Zonei Metropolitane,
care va hotari si cu privire la cuantumul fondurilor bugetare alocate acesteia.

70. Serviciile publice de apa si canalizare vor fi gestionate de o societate
comerciala pe actiuni, in care actionar principal este Consiliul Zonei Metropolitane.

71. Serviciile publice de termoficare vor fi gestionate de o regie autonoma. Conducerea regiei va fi numita de Consiliul Zonei Metropolitane.

72. Dotarile sociale, culturale, cimitirele, parcurile, gradinile si spatiile verzi vor fi administrate prin servicii publice cu personalitate juridica, aflate in subordinea Consiliului Zonei Metropolitane.
73. (1) Consiliul Zonei Metropolitane va stabili modul de organizare si
functionare a serviciilor publice de interes metropolitan in termen de 60 de zile de
la intrarea in vigoare a prezentei legi. Hotararea se adopta cu majoritatea de 2/3 din
numarul consilierilor in functie.
(2) Contractele care vizeaza servicii publice de interes metropolitan aflate in derulare vor continua sa fie executate de titularii de contracte, pana la incheierea termenelor pentru care au fost incheiate.

74. Serviciile publice locale vor ramane organizate si vor continua sa functioneze potrivit legislatiei aplicabile la dalta intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data reorganizarii in conditiile pct. 78.

75. (1) Patrimoniul ZMB este format din bunuri mobile si imobile apartinand domeniului public al ZMB, domeniului privat al acesteia, precum si din drepturi si obligatii cu caracter patrimonial.
(2) Patrimoniul ZMB este administrat de catre Consiliul Zonei Metropolitane.

76. (1) Sectoarele, orasele si comunele componente ale ZMB sunt titulare ale patrimoniilor formate din bunurile mobile si imobile ce apartin domeniilor publice de interes local, domeniilor private ale acestora, precum si din drepturi si obligatii cu caracter patrimonial.
(2) Patrimoniul sectoarelor, oraselor si comunelor este administrat de catre consiliile locale ale acestora.

77. Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliului Zonei Metropolitane si consiliilor locale li se prezinta anual, de catre Primarul General, respectiv primarii sectoarelor, oraselor si comunelor, un raport asupra gestionarii bunurilor.

78. (1) Consiliul Zonei Metropolitane si consiliile locale hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes metropolitan sau local, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate sau inchiriate. Acestea hotarasc cu privire la cumpararea sau vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes metropolitan sau local, in conditiile legii.
(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii.
(3) Consiliul Zonei Metropolitane si consiliile locale pot transmite in folosinta cu titlu gratuit, pe termen limitat, bunuri mobile sau imobile aflate in proprietate publica sau privata metropolitana sau locala, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate
publica ori serviciilor publice.
(4) Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea Consiliului General sau, dupa caz, a celui local, cu votul a 2/3 din numarul consilierilor in functie.

CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

79. Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.

80. In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, Consiliul Zonei Metropolitane si consiliile locale vor adopta hotarari prin care vor reglementa, organizarea si functionarea serviviilor publice metropolitane si locale si a celorlate institutii de interes metropolitan sau local.

81. (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Capitolul V din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale si orice dispozitii contrare.
(2) Dispozitiile legale anterioare referitoare la Municipiul Bucuresti, vor fi interpretate in sensul ca ele se refera la Zona Metropolitana Bucuresti.